เทศบาลตำบลราชกรูด
  หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง 85000
โทรศัพท์ 077-880992 โทรสาร 077-880992
www.ratchakrudcity.go.th